Koszyk
Wartość zakupów: 0.00 zł

Regulamin

Strona głównaRegulamin

wielkość tekstu:A | A | A

 

Regulamin sprzedaży

sklepu internetowego

www.seehome.pl

Sklep internetowy działający pod adresem www.seehome.pl, prowadzony jest przez Ewę Materę, wykonującą  działalność gospodarczą pod firmą SeeHome made witt passion pracownia i sklep Ewa Matera, z siedzibą w Sycowie, przy ul. Szosa Kępińska 4, e-mail: ewamate@interia.pl numer telefonu 603 071 845 REGON 933044127 jako przedsiębiorca wpisany jest aktualnie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki / prowadzony jest przez UMiG z siedzibą w Sycowie., przy ul.Mickiewicza 1.

 

Dział I: Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

Klient- osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego,

Kodeks cywilny- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

Kodeks postępowania cywilnego- ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) 

Konsument- w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

Prowadzący- przedsiębiorca prowadzący Sklep Internetowy,   

Regulamin- niniejszy regulamin sprzedaży Sklepu Internetowego www.seehome.pl,

Sklep Internetowy- serwis internetowy www.seehome.pl, za pomocą którego Klienci mogą dokonać zakupu Towarów,

Towar- produkty prezentowane w Sklepie Internetowym,

Umowa sprzedaży- umowa zawarta przy wykorzystaniu Sklepu Internetowego, na mocy której Prowadzący zobowiązuje się przenieść na Klienta własność rzeczy i wydać mu rzecz, a Klient zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić Prowadzącemu cenę, 

Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej- ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.), 

Ustawa o ochronie praw konsumentów- ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.)  

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną- ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),   

Ustawa o ochronie danych osobowych- ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

Zamówienie- oświadczenie woli Klienta, złożone na formularzu udostępnionym na stronie www.seehome.pl zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, określające w szczególności rodzaj i ilość Towaru,

Dział II: Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu podczas rejestracji przy użyciu udostępnionego na stronie www.seehome.pl formularza jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu.

3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej www.seehome.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

4. Prowadzący sprzedaje Towary przy wykorzystaniu Sklepu Internetowego na terenie Polski.

5. Prowadzący nie przyjmuje przesyłek wysyłanych za pobraniem.

 Dział III: Warunki i zasady korzystania ze Sklepu internetowego

1. Warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego jest uprzednie dokonanie przez Klienta skutecznej rejestracji za pomocą udostępnionego na stronie internetowej formularza rejestracyjnego.

2. Rejestracja jest skuteczna pod warunkiem podania przez Klienta danych w polach oznaczonych w formularzu jako obowiązkowe oraz zaakceptowaniu treści Regulaminu.

3. Prowadzący może jednostronnie pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji, kiedy Klient dopuści się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub Prowadzącego, korzysta ze Sklepu Internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, rozsyła lub umieszcza w ramach Sklepu Internetowego niezamówioną informację handlową (spam).

4. Osoba pozbawiona prawa korzystania ze Sklepu Internetowego może dokonać ponownej rejestracji wyłącznie za uprzednią zgodą Prowadzącego wyrażoną na piśmie.

Dział IV: Warunki realizacji zamówienia   

1.  Warunkiem złożenia zamówienia jest dokonanie uprzedniej rejestracji w Sklepie Internetowym.

2. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie potwierdzenia przez Klienta Zamówienia poprzez kliknięcie linku aktywacyjnego, który przesyłany jest każdorazowo na adres e-mail podany przez ienta w formularzu rejestracyjnym, po złożeniu Zamówienia.  

3. Termin ważności linku aktywacyjnego wynosi 3dni licząc od momentu jego wysłania ze strony Sklepu Internetowego. Jeżeli w tym terminie Klient nie potwierdzi Zamówienia link wygasa. Realizacja Zamówienia możliwa jest po nowym jego złożeniu, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.  

4. Wybór towaru odbywa się poprzez jego dodanie do koszyka.

Dział V: Warunki realizacji zamówienia  

 1. Zamówienia wysyłane są pod adres wskazany podczas rejestracji w Sklepie Internetowym. Prowadzący zawiadomi niezwłocznie Klienta o podaniu nieprawidłowych danych, które uniemożliwią dokonanie wysyłki lub ją opóźnią. W przypadku niemożności skontaktowania się z Klientem lub nieprzekazania przez niego prawidłowych danych w ciągu 7 dni od dnia poinformowania go o takiej konieczności Prowadzący może anulować Zamówienie.   

2. Czas realizacji Zamówienia wynosi do 7 dni roboczych. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 14.00, w soboty, w niedziele oraz święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. W przypadku płatności w formie przelewu na rachunek bankowy  czas realizacji Zamówienia liczony jest od dnia roboczego następnego po dniu wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Prowadzącego.

3. Sklep dostarcza towar za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.  

4. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdym momencie klikając na zakładkę „Cennik Transportu”.  

Dział VI: Cena i formy płatności

 1. Za zakupiony towar Klient może zapłacić za pobraniem (przy odbiorze Towaru) lub przelewem na konto bankowe (w tytule płatności prosimy o podanie ID zamówienia, co ułatwi obsłudze Sklepu szybką identyfikację płatności). W przypadku płatności za pobraniem wartość transakcji opłacanych w ten sposób jest ograniczona do sumy 1000 zł (tysiąc złotych).

2. Ceny Towarów podawane są w PLN i są cenami brutto. Ceny Towarów nie obejmują kosztów transportu.

Dział VII: Prawo odstąpienia od umowy

1.Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć w dowolnej formie pisemnej zgodnej z Prawem konsumenckim lub drogą mailową (biuro@seehome.pl)
4. Sprzedający wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej niż pisemna formie.
5. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
7. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
8. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
9. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.
10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
11. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
12. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
13. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
14. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
a. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
f. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
g. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

h. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumerat 

15. W przypadku odstąpienia od umowy oświadczenie, jak również zwracany Towar należy odesłać na adres: Ewa Matera,ul.Szosa Kępińska 4,56-500 Syców na swój koszt.

 Dział VIII: Rękojmia

1.Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
3. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
4. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
a. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
b. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
5. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
6. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
7. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
a. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
b. żądać usunięcia wady.
8. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
9. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
10. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
11. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
12. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w §4 pkt 10.
13. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
14. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:
a. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
b. oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
c. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
d. żądania usunięcia wady.
W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.
15. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
16. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
17. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
18. W terminach określonych w §4 pkt 15-17 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
19. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
20. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się §4 pkt 15-16, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
21. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
22. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.

Dział IX: Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazywanych w związku z zakupem Towarów w Sklepie Internetowym jest Prowadzący: 

SeeHome made with passion pracownia i sklep Ewa Matera

ul. Szosa Kępińska 4

56-500 Syców 

 2. Dokonując rejestracji, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji Umowy. Podanie danych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do wykonania Umowy.

 3. Dane osobowe Klienta mogą zostać udostępnione wyłącznie temu podmiotowi, który dostarczać będzie Towar do Klienta.

4. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.  

5.Kient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich poprawiania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania na warunkach przewidzianych w przepisach rozporządzenia ogólnego ochrony danych. Oprócz tego ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podsatwie zgody przed jej cofnięciem.
Z powyższych praw ma Pan/Pani możliwość skorzystania pisemnie pod adresem  e-mail: biuro@seehome.pl

6. W przypadku wybrania opcji „Newsletter” Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania materiałów marketingowych lub informacji handlowych od firmy Prowadzącego (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych).

Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dn. 27.04.2016 r.

 Dział X: Postanowienia końcowe

 1. Zawartość strony www, w szczególności układ strony i treści, grafika, logo, podlegają ochronie prawa. Prowadzący nie wyraża zgody na ich kopiowanie bez pisemnego zezwolenia. Wszystkie użyte na stronie internetowej nazwy produktów, marek, znaki graficzne są własnością producentów.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Prowadzącym, a Klientem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

4. Zmiany do niniejszego regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ich na stronie www.seehome.pl, z tym zastrzeżeniem, że Umowy zawarte przed dniem wejścia w życie zmiany realizowane będą na podstawie Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia Zamówienia.

5. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem posiadania przez Klienta:

a) dostępu do sieci Internet,

 b) konta e-mail do odbierania wiadomości poczty elektronicznej,

 c) komputera mającego zainstalowaną przeglądarką internetową.

 

 

 

 

Załącznik nr 1 Wzór odstąpienia od umowy

 

 

Imię i Nazwisko Konsumenta miejscowość, data,adres zamieszkania,Nazwa i adres firmy

  

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

Oświadczam, że że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 ze zm.), odstępuję od umowy kupna-sprzedaży zawartej na odległość w dniu ................ nr (ID Zamówienia) …........., której przedmiotem był zakup ................................ za cenę..................................

  

Jednocześnie proszę o zwrot kwoty........... (słownie......) na poniżej podany numer rachunku bankowego.................................................... lub przekazem pocztowym na adres.....................................

 

 

Zwracam........................... w stanie niezmienionym.

 

 

 

Podpis Konsumenta

 

 

 

Strona główna Drukuj dokument

Kontakt

"SeeHome made with passion"
pracownia i sklep Ewa Matera
ul. Szosa Kępińska 4
56-500 Syców
e-mail: biuro@seehome.pl
tel. 603 071 845

Sklep SeeHome made with passion powstał z zamiarem spełniania Waszych drewnianych marzeń i z zamiłowania do drewna, które w swej prostocie i naturalnej formie tworzy niepowtarzalny klimat każdego wnętrza. Każdy przedmiot, który wychodzi spod moich rąk jest oryginalny, niepowtarzalny i wykonany ręcznie. W takim rękodziele zawieram swoje myśli, swój zapał, swoją wizję i wreszcie samą siebie. Klientów nie ograniczam do swoich projektów, ani kolorystyki przedmiotów, z przyjemnością realizuję pomysły i marzenia innych. Zapraszam więc sklepu-świata z niepowtarzalnymi dekoracjami i akcesoriami.

Tagi